مدل کسب و کار انتقالی، نگاه به آینده یا حفظ وضعیت موجود

آیا مدل کسب و کار شما با نگاهی به آینده طراحی شده است یا فقط از وضعیت موجود حفاظت میادامه مطلب